Alumnin Tukisäätiö - Jotta voit pelata.

Alumnin Tukisäätiö tukee taloudellisesti nuoria suomalaisia jääkiekkoilijoita. Lue lisää.

Säätiössä tapahtuu -

Oulu-rahastolta iso lahjoitus

Lahjoitus perjantain HIFK-pelissä

Rak­si­las­sa teh­dään huo­mi­ses­sa Kär­pät–HIFK-pe­lis­sä mer­kit­tä­vä, 10 000 eu­ron lah­joi­tus.

Lah­joi­tuk­sen te­kee Alum­nin Tu­ki­sää­ti­ön Ou­lu-ra­has­to.

Lah­joi­tus­va­rat me­ne­vät kaik­kien Ou­lun alu­een kiek­ko­seu­ro­jen kaut­ta pa­ril­le­kym­me­nel­le per­heel­le las­ten kiek­ko­har­ras­tuk­sen tu­ke­mi­seen.

– Yh­den per­heen saa­ma lah­joi­tus­sum­ma on 300–700 eu­roa, joka käy­te­tään seu­ro­jen pe­ri­miin kuu­kau­si­mak­sui­hin, Ou­lu-ra­has­ton pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Pie­ti­lä sa­noo.

Alum­nin Tu­ki­sää­ti­ön Ou­lu-ra­has­to aloit­ti toi­min­tan­sa vii­me vuon­na, kun sen jär­jes­ti Lii­ga-Alum­nien vie­rai­luot­te­lun Rak­si­las­sa.

Tänä vuon­na Ou­lu-ra­has­to jär­jes­ti elo­kuun alus­sa hy­vän­te­ke­väi­syy­sot­te­lun, jos­sa Ilk­ka Mik­ko­lan ko­ko­a­ma Ilu All Stars koh­ta­si Kärp­pien tä­män kau­den jouk­kue.

Ta­pah­tu­ma tuot­ti lä­hes 35 000 eu­roa.

En­sim­mäi­nen lah­joi­tus

Huo­mi­nen jako on ra­has­ton en­sim­mäi­nen.

– Aja­tus on teh­dä lah­joi­tuk­sia vuo­sit­tain, vaik­ka joka vuo­si ei oli­si­kaan isoa ta­pah­tu­maa, Pie­ti­lä sa­noo.

Pie­ti­lä ja Ou­lu-ra­has­ton hal­li­tuk­sen jä­sen Mat­ti Pen­na­nen kiit­te­le­vät kil­van Ilk­ka Mik­ko­laa, joka oli kes­kei­ses­sä ase­mas­sa elo­kuun ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­sä. Oli­pa ”Ilu” Mik­ko­la jää­hy­väi­sot­te­lus­saan jääl­lä­kin.

Mik­ko­la puo­les­taan iloit­see pait­si yli 4 500 kat­so­jas­ta, myös ta­pah­tu­man mah­dol­lis­ta­neis­ta ”jär­jes­tys­mie­his­tä, tuo­ma­reis­ta ja kai­kis­ta mu­ka­na ol­leis­ta”.

Jääl­lä näh­tiin pait­si tä­män vuo­den kärp­pä­jouk­kue, myös tuk­ku en­ti­siä ja ny­kyi­sä am­mat­ti­lai­sia Se­bas­ti­an Ahos­ta Jus­si Jo­ki­seenRei­jo Ruot­sa­lai­ses­ta Joni Pit­kä­seenEsa Pir­nek­ses­tä Pek­ka Rin­tee­seen.

Ja mo­niin mo­niin mui­hin.

– On hie­noa, et­tä he tu­li­vat pe­laa­maan. Se ei ole mi­ten­kään it­ses­tään­sel­vyys, kut­su­soit­to­kier­rok­sen pe­laa­jil­le teh­nyt Mik­ko­la sa­noo.

En­si ke­sä­nä elo­kuus­sa

En­si ke­sän ta­pah­tu­ma on vas­ta poh­din­ta-as­teel­la.

Tar­koi­tus on kui­ten­kin pe­la­ta 2. elo­kuu­ta, päi­vä en­nen Jus­si Jo­ki­sen ja Pek­ka Rin­teen jo pe­rin­teis­tä hy­vän­te­ke­väi­syys­gol­fia Vir­pi­nie­mes­sä.

Jo­ki­nen ja Rin­ne ovat saa­neet li­sä­voi­mia, kun Se­bas­ti­an Aho, Joo­nas Dons­koi ja Mar­kus Nu­ti­vaa­ra ovat liit­ty­neen ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jiin.

– Tä­mä­kin osoit­taa, kuin­ka pe­laa­jien sy­dän syk­kii ju­ni­o­ri­työl­le ja hy­vän­te­ke­väi­syy­del­le. En voi kuin ihas­tel­la sitä asen­net­ta, Mat­ti Pen­na­nen sa­noo.

Alum­nin Tu­ki­sää­ti­ön Ou­lu-ra­has­ton hal­li­tuk­ses­sa ovat Pie­ti­län ja Pen­na­sen li­säk­si Jo­han­na Hef­fer­nanAri Hel­lg­ren, Juha Jo­en­vää­rä, Jus­si Jo­ki­nen, Juha Jun­tu­nen, Las­se Kuk­ko­nen, Riit­ta Pa­lo­nie­mi ja Pek­ka Pii­ra­la.

Teksti: TURUNEN MARTTI

https://www.forum24.fi/urheilu/kymppitonni-kiekkonuorille-6.56.2820545.2ce1499df6

Muutoksia säätiön hallituksessa

Säätiön yhteyteen perustetun ns. omakatteisen urheilijarahaston ja Taaleri Oyj:n kanssa tehdyn varainhoitosopimuksen johdosta Taalerien nimeämät hallituksen jäsenet luopuivat jäsenyydestään ja heidän tilalleen säätiön hallitus valitsi Markus Mattssonin, Pekka Ilmivallan, Veli-Pekka Ketolan ja Joni Räikkösen samalla kun hallituksen jäsenmäärää lisättiin yhdellä.

Säätiö kiittää Reijo Arevaa, Petri Lampista ja Olli Kaskea heidän työstään ja panoksestaan säätiön toiminnassa.

 

Alumni